Branscher

"Det har varit ett bra samarbete, och jag kan rekommendera andra företag att jobba tillsammans med ERA, eftersom de frigör tid och pengar åt sina kunder."

Markus Edholm, Head of Nordic IT - Findus Sverige AB

Fordonsindustri

I ekonomiska termer är bilindustrin en av världens viktigaste branscher. På grund av hård konkurrens och små marginaler är denna sektor ledande när det gäller att hantera kostnader och underleverantörer.

Banker och finans

Inom bank- och finansverksamhet ryms banker, försäkringsbolag och riskkapitalbolag. Dessa organisationer sysslar med monetära transaaktioner och skapar, likviderar, köper och säljer tillgångar som aktier, opitioner, obligationer och försäkringar.

Byggbranschen

Omfattar byggföretag , konstruktion och uppförande av indusrianläggningar, företag som övervakar och leder anläggningsprojekt såsom dammar , vägar och broar. Efterfrågan i denna sektor är relaterad till demografi och konjunkturläge.

Utbildning

Utbildningsbranschen omfattar organisationer och företag som utbildar såväl barn och ungdomar som vuxna (skolor, universitet, högskolor, yrkesskolor etc.). De kan vara samhällsägda, privata eller ideellt drivna. Intäkterna för utbildningsföretag är ibland beroende av antalet studerande eller av deras prestationer, vilket innebär att det är avgörande att kunna hantera sina kostnader.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdssektorn omfattar privat- och offentligt ägda sjukhus, kliniker, tandläkarmottagnngar,  vårdhem och alla företag som tillhandahåller varor och tjänster för att behandla patienter. Detta är en av världens största och snabbast växande industrier. Branschen är beroende av offentliga investeringar, regelverk och etiska principer. Den allt äldre och mer vårdkrävande befolkningen gör kostnaderna till en allt mer kritisk faktor.

Tillverkning & industri

Företag i tillverkningsindustrin förvandlar råmaterial till färdiga produkter, från FMCG till mer komplicerade produkter som säljs till grossist- eller detaljistföretag. Produktionstakten kan förändras snabbt beroende på ekonomiska förhållanden.

Ideella organisationer

Kallas också ”frivilligsektorn”. Vare sig verksamheter är samhällsägda eller privata drivs de inte av vinstsyfte. Syftena är främst att stödja sociala, politiska eller samhällsrelaterade verksamheter: Idrottsföreningar, fackliga organisationer, olika typer av stödgrupper etc. För sin överlevnad är de ekonomiskt beroende av medlemsavgifter, donationer, skattemässiga fördelar eller bidrag från samhället.

Offentlig sektor

Även om sektorns storlek varierar starkt mellan olika länder representerar den offentliga sektorn normalt en betydande del av länders totala ekonomi. Nationella eller lokala myndigheter, allmänna transporter, militär, polis och utbildning kräver en stor inköpsverksamhet för att driva och leverera tjänster till landets befolkning. Genom att optimera upphandlingarna inom denna sektor kan skattebetalarna få en bättre samhällsservice till en lägre kostnad.

Handel

Detalj- och grossisthandel präglas av hård konkurrens; något som har förstärkts ytterligare genom etableringen av e-handel. Här krävs stenhård kostnadskontroll och djup förståelse av trender på marknaden.

Frakt & logistik

Transport och logistik är leveranskedjans kärna. Sektorn omfattar också passagerartrafik, bud- och kurirtjänster samt lagerhållning och lagertjänster av olika slag. Ökad konkurrens och lägre marginaler gör effektiv kostnadskontroll till en avgörande fråga.

Ta reda på vilka vi är och hur vi arbetar

Ta Reda